Sklep-części

Reklama
Start Dodatki do olejów
1.Dodatki, które uzupełniają braki tkwiące w samym olej

a. Dodatki obniżające temp. krzepnięcia (depresatory) - dodawane są w ilości 0,5 - 1%. Związki te absorbują w postaci warstewki na powierzchniach węglowodorów stałych (zwłaszcza parafin) nie dopuszczając do ich wzrostu i łączenia się. Uzyskujemy w ten sposób poprawę płynności oleju w niskich temperaturach. Skutkuje to lżejszym rozruchem w zimie czyli łagodniejszą eksploatacją akumulatora, szybszym smarowaniem etc. W charakterze depresatorów najczęściej stosuje się polimetakrylany i poliakrylany.

b. Dodatki lepkościowe - zwiększają one lepkość i wskaźnik lepkości. Są to związki chemiczne zwykle wielocząsteczkowe polimery dodawane w ilości kilku procent. Bywają nazywane także wiskozatorami.najbardziej rozpowszechnione są poliizobutyleny, poliakrylany, kopolimery olefinowe, kopolimery styrenowo-dienowe.

c. Dodatki smarne - dodawane w ilości 1 - 1,5%. Zwiększają trwałość filmu olejowego. Działanie ich polega na tworzeniu warstewki cząstek oleju związanych z powierzchnią siłami fizycznymi (np. elektrostatycznymi) i chemicznymi.

d. Dodatki EP - mają one za zadanie zapewnić właściwe smarowanie przy przenoszeniu dużych obciążeń.

2.Dodatki niwelujące szkodliwe działanie substancji powstających w czasie pracy urządzeń:

a. Dodatki myjące (detergenty) - są to substancje posiadające zdolność zmywania osadów tworzących się w czasie starzenia oleju i utrzymywania tych osadów w postaci zawiesiny. Dzięki temu osady nie odkładają się na smarowanych powierzchniach. Dodawane są w ilości od kilku do kilkunastu procent objętości oleju zawsze łącznie z dodatkami przeciw korozyjnymi i przeciw utleniającymi. Jest to podyktowane faktem, że same dodatki myjące mogą przyspieszać utlenianie oleju. Detergenty są reprezentowane najczęściej przez sulfoniany, fenolany, salicylany wapnia lub magnezu.

b. Dodatki przeciw korozyjne (inhibitory korozji) - dodaje się je w ilości 0,5 - 3%. Tworzą na smarowanej powierzchni warstewkę ochronną nie dopuszczającą do bezpośredniego oddziaływania z metalem tlenków i kwasów powstałych podczas starzenia się oleju. W charakterze inhibitorów rdzewienia stosuje się nadzasadowe sulfoniany i fenolany metali, estry kwasów tłuszczowych oraz pochodne kwasu alkenobursztynowego

c. Dodatki przeciw pienne - mają one z zadanie zmniejszyć ilość tworzącej się piany. Najczęściej są to silikony. Ich działanie polega na obniżeniu napięcia powierzchniowego pęcherzyków piany co prowadzi do ich pękania i zaniku.

d. Dodatki przeciwutleniające (inhibitory utleniania - najbardziej rozpowszechnione są alkilofenolany siarkowane, sole metaliczne dwuestrów kwasu fosforowego, sole metaliczne dwuestru kwasu dwutiofosforowego, sole metaliczne kwasu dwualkilodwutiokarbaminowego

źródło: www.mototechnika.republika.pl